Spelregels veilige school

Mavo Centraal wil een veilig schoolklimaat bieden aan alle leerlingen en medewerkers. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij hieraan meewerkt. Daarom heeft Mavo Centraal een aantal schoolregels opgesteld. Voor de algemene regels verwijzen wij naar het Leerlingenstatuut van LMC-VO (zie ook hieronder).

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn geregeld in het leerlingenstatuut van LMC-VO. Het statuut ligt ter inzage bij onze administratie en is te vinden op de volgende webpagina: https://www.lmc-vo.nl/media/17532/2013-745leerlingenstatuutlmc.pdf

Schoolregels Mavo Centraal

Algemene schoolregels
1. Iedereen gaat met respect om met elkaar en met elkaars spullen;
2. Op onze school wordt niet gepest;
3. Grof taalgebruik is niet toegestaan;
4. Fysiek of verbaal geweld wordt niet geaccepteerd;
5. Onze school en het schoolterrein zijn rookvrij;
6. Alcohol en drugs zijn verboden;
7. Wapens zijn verboden;
8. Energydranken zijn niet toegestaan;
9. Leerlingen kunnen geen bezoekers ontvangen in de school, behalve als deze aangemeld zijn bij de administratie en er toestemming is;
10. Leerlingen volgen de instructies van alle schoolmedewerkers op;
11. Binnen de school dragen leerlingen geen hoofdbedekking (pet, capuchon e.d.) en de kleding is passend bij de schoolsituatie;
12. Binnen de school spreekt iedereen Nederlands met elkaar;
13. Het is verboden om beeld- of geluidsopnamen van anderen te maken of te delen zonder toestemming;
14. De kluisjes zijn eigendom van de school, de schoolleiding kan te allen tijde de inhoud controleren;
15. In de klaslokalen, gangen en trappenhuizen wordt niet gegeten en gedronken. In de klaslokalen mogen leerlingen een flesje water bij zich hebben en drinken;
16. In de klaslokalen is kauwgom niet toegestaan;
17. Leerlingen van klas 1 verlaten het schoolterrein niet vanaf het eerste t/m het laatste lesuur, behalve als school daar toestemming voor geeft;
18. Tijdens de pauzes verblijven leerlingen niet in de trappenhuizen en gangen (m.u.v. de gang naar het schoolplein) of op het bordes voor de hoofdingang;
19. Afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gegooid; we houden onze school netjes en schoon;
20. Na lestijd mogen leerlingen tot uiterlijk 16.25 uur in de aula verblijven als zij geen overlast veroorzaken. Het is niet toegestaan dat leerlingen na lestijd elders in het gebouw verblijven, behalve als school daar toestemming voor geeft;
21. Na 16.30 uur is de school gesloten voor leerlingen, behalve bij deelname aan de verlengde schooldag en als er persoonlijke afspraken zijn;
22. Het is niet toegestaan om fietsen buiten de fietsenstalling te stallen;
23. Alle vervoersmiddelen van leerlingen, zoals fietsen, scooters en stepjes, worden op het schoolplein gestald en stallen is voor eigen risico;


Regels over aansprakelijkheid
24. De school is niet aansprakelijk indien eigendommen van leerlingen kwijtraken of beschadigen (bijvoorbeeld telefoontjes);
25. Indien een leerling schade en/of letsel toebrengt aan (eigendommen van) anderen, kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden door de ander. De school kan hierin alleen bemiddelen als beide partijen bereid zijn om mee te werken. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers van de leerlingen;


Regels over de lessen
26. Leerlingen volgen alle lessen volgens het rooster, inclusief de MC-uren waarvoor zij zijn ingedeeld;
27. Leerlingen gaan lesruimtes pas in als er een docent bij is;
28. Schoolspullen zijn iedere les op orde;
29. Jassen zijn niet toegestaan in de klaslokalen. Jassen hangen op de kapstok of worden opgeborgen in een kluisje. Alle leerlingen hebben een kluisje;
30. Tijdens de lessen gaan leerlingen niet naar het toilet, tenzij hier andere afspraken met school over gemaakt zijn;
31. Tijdens lessen gaan leerlingen niet naar de kluisjes;


Regels over smartphones en andere devices
32. Alleen in de aula is het gebruik van smartphones en andere devices toegestaan. In de rest van het gebouw staan deze op stil en zijn deze niet zichtbaar;
33. Devices worden alleen in de les gebruikt op nadrukkelijk aangeven van de docent;
34. Indien een leerling zich niet aan deze regels houdt, dan wordt het device ingenomen en in de kluis bewaard tot 16.20 uur. Bij een tweede overtreding is er contact met de ouders voordat de leerling het device kan ophalen. 


Wanneer een leerling zich niet aan de schoolregels houdt, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd zoals nakomen, eerder melden, vierkant rooster, (interne/externe) schorsing of verwijdering.