Spelregels veilige school

Mavo Centraal wil een veilig schoolklimaat bieden aan alle leerlingen en medewerkers. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij hieraan meewerkt. Daarom heeft Mavo Centraal een aantal schoolregels opgesteld. Voor de algemene regels verwijzen wij naar het Leerlingenstatuut van LMC-VO (zie ook hieronder).

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn geregeld in het leerlingenstatuut van LMC-VO. Het statuut ligt ter inzage bij onze administratie en is te vinden op de volgende webpagina: https://www.lmc-vo.nl/media/17532/2013-745leerlingenstatuutlmc.pdf

Schoolregels Mavo Centraal

 • Iedereen gaat met respect om met elkaar en met elkaars spullen;
 • Op onze school wordt niet gepest;
 • Grof taalgebruik is niet toegestaan;
 • Fysiek of verbaal geweld wordt niet geaccepteerd;
 • De school is niet aansprakelijk indien eigendommen van leerlingen kwijtraken of beschadigen (bijvoorbeeld telefoons);
 • Indien een leerling schade en/of letsel toebrengt aan (eigendommen van) anderen, kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden door de ander. De school kan hierin alleen bemiddelen als beide partijen bereid zijn om mee te werken. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers van de leerlingen;
 • Onze school en het schoolterrein zijn rookvrij;
 • Alcohol en drugs zijn verboden;
  Wapens zijn verboden;
 • Energydranken zijn niet toegestaan;
 • Alleen aangemelde bezoekers betreden het schoolgebouw;
 • Leerlingen volgen de instructies van alle schoolmedewerkers op;
 • Binnen de school dragen leerlingen geen hoofdbedekking (pet, capuchon e.d.) en de kleding is passend bij de schoolsituatie;
 • Binnen de school spreekt iedereen Nederlands met elkaar;
 • Het is verboden om beeld- of geluidsopnamen te maken van anderen zonder dat daar toestemming voor is gegeven;
 • Leerlingen volgen alle lessen, inclusief de MC-uren;
 • Leerlingen gaan lesruimtes pas in als er een docent bij is;
 • Schoolspullen zijn iedere les op orde;
 • Jassen zijn niet toegestaan in de klaslokalen. Jassen hangen aan de kapstok of worden opgeborgen in een kluisje. Alle leerlingen hebben een kluisje;
 • Tijdens de lessen gaan leerlingen niet naar het toilet;
 • Tijdens de lessen gaan leerlingen niet naar de kluisjes;
 • Tijdens de lessen zijn mobiele telefoons alleen toegestaan wanneer een docent hier toestemming voor geeft;
 • In de klaslokalen, gangen en trappenhuizen wordt niet gegeten en gedronken. In de klaslokalen mogen leerlingen een flesje water bij zich hebben en drinken;
 • In de klaslokalen is kauwgom niet toegestaan;
 • De kluisjes zijn eigendom van de school, de schoolleiding mag daarom altijd de inhoud controleren;
  Leerlingen van leerjaar 1 verlaten het schoolterrein niet vanaf het eerste t/m het laatste lesuur, behalve als daar van school toestemming voor is;
 • Tijdens de pauzes verblijven leerlingen niet in de trappenhuizen en gangen of op het bordes voor de hoofdingang. In de gang naar het schoolplein mogen leerlingen tijdens de pauze wel zijn;
  Afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gegooid; we houden onze school netjes en schoon;
  Na lestijd mogen leerlingen tot uiterlijk 16.25 uur in de aula verblijven als zij geen overlast veroorzaken. Het is niet toegestaan dat leerlingen na lestijd elders in het gebouw verblijven, behalve als daar van school toestemming voor is;
 • Na 16.30 uur is de school gesloten voor leerlingen, behalve als er persoonlijke afspraken zijn;
  Het is niet toegestaan om fietsen buiten de fietsenstalling te stallen;
 • Alle vervoersmiddelen van leerlingen, zoals fietsen, scooters en stepjes, worden op het schoolplein gestald. Het schoolplein is voorzien van cameratoezicht. Het stallen is voor eigen risico.

Wanneer een leerling zich niet aan de schoolregels houdt, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd zoals nakomen, corvee, eerder melden, (interne/externe) schorsing of verwijdering.