• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, leerlingen, docenten en ondersteunend personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. In onze MR hebben een ouder, een leerling en drie personeelsleden zitting. Zij kunnen met de scholengroepdirecteur, locatiedirecteur of andere personeelsleden praten over de gang van zaken op school. Het overleg kan bijna over elk onderwerp gaan: huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage, de missie van de school en nog veel meer.

De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.